Lidmaatschap opzeggen

Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ):
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Bondsnummer:
E-mailadres:
Reden van opzegging:
De opzegging dient voor 1 december van het verenigingsjaar kenbaar gemaakt te worden.
Bij opzeggen na 1 december van enig jaar blijft u de contributie verschuldigd over een vol komend verenigingsjaar.