Formulier: machtiging automatische incasso

Beste leden,

Zoals besloten tijdens de laatste ledenvergadering zal Tennisvereniging Lopik voor het innen van de jaarlijkse contributie gebruik gaan maken van de mogelijkheid van automatische incasso.

Een betaling via een automatische incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Je kunt deze machtiging afgeven door onderstaand formulier volledig in te vullen en op ‘verzenden’ te klikken. We kunnen daarmee de jaarlijkse contributie automatisch van je rekening laten afschrijven. Je kunt kiezen voor incasso op 28 december, 28 januari of 26 februari.

Je wordt voorafgaand aan een afboeking door Tennisvereniging Lopik geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Indien je het niet eens bent met een afschrijving, kun je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden door je bank terug laten boeken.

Voor het opzeggen van de automatische betaling gebruik je het webformulier ‘Intrekken machtiging’.
Tot slot is eveneens tijdens de ledenvergadering besloten dat wanneer je geen gebruik wenst te maken van een automatische incasso de jaarlijkse contributie wordt verhoogd met een bedrag van € 5,00 per lid.

Met sportieve groet,
Het bestuur van TV Lopik

Doorlopende Machtiging (SEPA) afgeven

Naam Rekeninghouder:
E-mail:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
IBAN (geen spaties invoeren):
De incasso heeft betrekking op de volgende leden:
Gewenste datum incasso:

28 december28 januari26 februari

Hierbij geeft u toestemming aan Tennisvereniging Lopik om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contribute van de vereniging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.